FUGTSUGENDE VINDSPÆRREPLADER

Der er især siden 2010 anvendt magnesiumholdige vindspærreplader (MgO-plader) i mange danske nybyggerier og renoveringer. Vindspærreplader skal være ventilerede, og det har desværre vist sig, at pladerne suger fugt fra den udeluft, de ventileres af, når den relative luftfugtighed i vinterhalvåret er høj. Det betyder, at søm, skruer, beslag, profiler m.v. af ikke-rustfrit metal, der er i kontakt med de opfugtede plader, nedbrydes af korrosion, og at træværk, der er i kontakt med de opfugtede plader, formentlig nedbrydes m.v. af råd og svamp.

Byggeskadefonden har derfor iværksat en række undersøgelser i støttede boligbyggerier af alle disse problemer.

Resultaterne af undersøgelserne offentliggøres løbende her på siden.

Se byggerierne på kort:
Some description

 

 

En typisk sagsgang i en MgO-skadesag

Når en MgO-sag er anerkendt vil Byggeskadefonden først forsøge at indgå forlig med de involverede parter.. Det vil spare både tid og omkostninger for alle parter. Hvis det ikke lykkes at indgå forlig, vil fonden normalt anlægge voldgiftssag imod de involverede parter. Læs mere her

 

Fasthold reklamationer og indgå suspensionsaftaler

Bygningsejeren skal selv sørge for at fastholde reklamationer og forsøge at indgå suspensionsaftaler, indtil Byggeskadefonden har anerkendt og dermed er indtrådt i en MgO-sag. Læs mere her.

 

Indeklimaundersøgelse

I en bebyggelse, hvor der i flere år har siddet MgO-vindspærreplader, er indeklimaet undersøgt i to boliger med tydelige fugtskader som følge af MgO-pladerne. Den overordnede konklusion er, at MgO-skaderne ikke indenfor de nærmeste år forventes at medføre sundhedsgener for beboerne. Læs mere her.

 

Overvågning af MgO-skader

Der er iværksat overvågning i vintersæsonen 2015/16 af fugtskader i almene bebyggelser med MgO-vindspærreplader. Læs mere her.  Rapport af 23. september 2015 om MgO-plader, Undersøgelser af problemer med fugt og korrosion

Bunch Bygningsfysik A/S har for Byggeskadefonden foretaget en række undersøgelser af mulige problemer med fugt og korrosion ved anvendelse af MgO-vindspærreplader.

Rapportens hovedkonklusioner er, at MgO-pladerne er uegnede til anvendelse som vindspærre i det danske klima, at de i de fleste tilfælde bør udskiftes, og at de medfører korrosion på tilstødende, ikke rustfri metaldele, når pladerne afgiver saltholdigt vand.

Rapporten kan findes i menuen til højre.


Besigtigelser og undersøgelser af almene nybyggerier og renoveringer med MgO-plader

Bunch Bygningsfysik A/S har for Byggeskadefonden ligeledes foretaget besigtigelser og undersøgelser af fugt- og korrosionproblemer på 82 almene nybyggerier og renoveringer, der sigen 2010 har anvendt MgO-vindspærreplader.

Læs mere her


Hvor mange MgO-plader er opsat i almene byggerier, og hvad koster det at udskifte dem?

Der er i alt opsat ca. 275.000 m2 MgO-vindspærreplader i 82 almene nybyggerier og renoveringer af bebyggelser med 11.473 boliger.

Omkostningerne til udskiftning af MgO-pladerne og følgearbejder skønnes til i alt ca. 950 mio. kr. 

Læs mere her

Skadesagsbehandling påbegyndt
Vi har opfordret de første 15 byggerier med MgO-vindspærreplader til at foretage skadeanmeldelse.

Det drejer sig om de byggerier, hvor de første skader i form af fugt og korrosion er mest fremskreden, og hvor bygherren har foretaget tilbagehold i betalingen til entreprenøren m.v.

Skadeanmeldelserne er modtaget medio januar 2016.


Overvågning af skadesager, der endnu ikke er anmeldt
For de 67 nybyggerier og renoveringer, der medio januar 2016 endnu ikke er opfordret til at foretage skadeanmeldelse, er der iværksat et overvågningsprogram, således at udskiftning af MgO-plader kan iværksættes, inden der vil være risiko for, at facadebeklædningen falder ned, eller at indeklimaet i boligerne vil blive påvirket.

Se overvågningsprogrammet i menuen til højre.


Sagsforløb når skadesagen er anerkendt
Byggeskadefonden vil selv forestå udbedringsarbejderne. Det vil enten ske ved en samlet forligsløsning eller ved at vi på sædvanlig vis indgår aftale med en teknisk rådgiver om udarbejdelse af et udbedringsprojekt, som vi derefter enten indgår forlig med om at udføre, eller som vi derefter udbyder.

Vi vil indgå aftale med et rådgiverfirma om at kvalitetssikre projekteringen ved ekstern projektgranskning, uanset hvem der projekterer og udfører arbejderne, ligesom vi vil foranledige tilsyn med gennemførelsen af udbedringsarbejderne.


Byggeprogram
Vi skal imidlertid først have udarbejdet et byggeprogram, før vi kan optage forligsforhandlinger med de ansvarlige.

Vi træffer derfor aftale med et eksternt rådgiverfirma om at undersøge forholdene nærmere og at fastlægge et byggeprogram for de nødvendige og forsvarlige udbedringsarbejder.


Udbedringsprojekt
Hvis det ikke lykkes at indgå forligsaftale med de ansvarlige, skal byggeprogrammet anvendes som grundlag for at indgå aftale med en teknisk rådgiver som nævnt tidligere. Denne tekniske rådgiver skal udføre projektering, udbud, tilsyn, styring, 1-års gennemgang og administration af udbedringsprojektet samt fremsende et revisorpåtegnet byggeregnskab til os. Der vil blive orienteret om, hvilket rådgiverfirma Byggeskadefonden i givet fald vælger.


Udførelse af udbedringsarbejderne
Hvis det ikke lykkes at indgå forligsaftale med de ansvarlige om udførelse af udbedringsarbejderne på grundlag af udbedringsprojektet, skal udbedringsarbejderne udbydes, hvorefter vi vil indgå aftale om det mest fordelagtige tilbud. Der vil blive orienteret om, hvilket entreprenørfirma Byggeskadefonden i givet fald vælger, tidsplan m.v.

Udbedring af skader og svigt vil i øvrigt ske i nødvendigt og forsvarligt omfang i henhold til byggeprogrammet og notat om “Almindelige vilkår for dækning af udgifter til udbedring af byggeskader ved Byggeskadefondens foranstaltning” (Vilkår II, 11. udgave). Bemærk heri, at byggeregnskabet skal udarbejdes på en særlig byggeregnskabsblanket. Blanketten kan rekvireres i elektronisk form.


Eventuel udsættelse af udbedringsarbejderne
Før udbedringsarbejderne iværksættes, vil vi imidlertid først på baggrund af de nærmere undersøgelser vurdere, om det vil være forsvarligt at udsætte udbedringsarbejderne,

Byggeskadefonden vil i så fald iværksætte et overvågningsprogram, således at udbedringsarbejderne hurtigt kan iværksættes, inden der vil være risiko for, at facadebeklædninger falder ned, eller at indeklimaet i boligerne vil blive påvirket.

 

 

Byggeskadefonden | Studiestræde 50 | 1554 København V | tlf: 3376 2000 | cvr: 1202 5971| bsf@bsf.dk